PSI/LS

From WikiZMSI

< PSI

Spis treści

ZadaniaRegulamin zajęć laboratoryjnych

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Podstawy sztucznej inteligencji" mają na celu zapoznanie z głównymi algorytmami z dziedziny. Na laboratoriach wykorzystywane będą gotowe narzędzia demonstrujące potencjał różnych rozwiązań i zastosowania różnych metod SI.

Kurs obejmuje 15h lekcyjnych w blokach dwugodzinnych.

Obecność na zajęciach

Regulamin studiów ZUT w rozdziale II, §9, ustęp 2 stwierdza: "Nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona, przekraczająca 20% wymiaru zajęć dydaktycznych danej formy, na których obecność jest obowiązkowa, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć."

W myśl tego przepisu należy uczestniczyć w możliwie wszystkich zajęciach. Student ma prawo do nieobecności na jednych zajęciach laboratoryjnych.

Jeżeli z uzasadnionego powodu student nie może uczestniczyć w zajęciach własnej grupy może odpracować zajęcia z inną grupą. Musi jednak zostać spełniony warunek, że grupa realizuje program zajęć, które student opuścił.

Zachowanie na sprawdzianach

Regulamin studiów ZUT w rozdziale 5, §19, stwierdza:

"1.Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

2.Za postępowanie uchybiające godności studenta uważa się w szczególności: posiadanie, zażywanie i rozpowszechnianie narkotyków, a także korzystanie przez studenta podczas egzaminu, kolokwium lub innego sprawdzianu wiedzy z niedozwolonych form pomocy. "

Uprasza się zatem o nie korzystanie z pomocy pisemnych czy ustnych. Konsekwencje są określone w regulaminie.

Wpływ oceny z laboratorium na ocenę z wykładu

Wpływ oceny z laboratorium na ocenę z całego kursu (system punktowy) wynosi 50%. Aby uzyskać wpis z wykładu należy uzyskać pozytywną ocenę z laboratoriów.

Ocena z laboratoriów

Na ocenę końcową wpływać będzie:

  1. punktacja z wejściówek,
  2. punkty za sprawozdania i zadania domowe.

ad 1. Każde zajęcia laboratoryjne rozpoczynają się wejściówką. Zakres materiału będzie podawany z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w niniejszym serwisie.

Na każdym sprawdzianie padną co najwyżej trzy pytania. Za każdą odpowiedź autor może uzyskać od 0 pkt (brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa) do 1 pkt (odpowiedź w pełni poprawna), co pozwala zgromadzić maksymalnie do 3 pkt za jedną wejściówkę.

Jeżeli student jest nieobecny na zajęciach i nie uczestniczy w równoważnych laboratoriach z inną grupą, nie może odrabiać samej wejściówki. Wszelkie zaległości będzie można odrobić po zakończeniu kursu i wcześniejszym omówieniu sytuacji z prowadzącym kurs.


ad 2. Sprawozdania będą oceniane w skali od 0 do 1 pomnożone przez wagę sprawozdania, która zostanie z góry ustalona.


Punkty zebrane przez studenta z wejściówek i sprawozdań zostaną zsumowane i podzielone przez maksymalną liczbę punktów z wejściówek i sprawozdań. Powstały odsetek będzie wskazywał na ocenę zgodnie z poniższą listą:

  • < 0 - 0.6 ) : niedostateczny
  • < 0.6 - 0.68 ): dostateczny
  • < 0.68 - 0.76 ): dostateczny plus
  • < 0.76 - 0.84 ): dobry
  • < 0.84 - 0.92 ): dobry plus
  • < 0.92 - 1 >: bardzo dobry

Sytuacje wyjątkowe

Jeżeli z powodu choroby student przebywa na zwolnieniu ponad dwa tygodnie, tak, iż nie może odpracować zajęć z inną grupą, przedstawiając odpowiednie zwolnienie będzie mógł poprawiać wejściówkę na konsultacjach.

Zaliczenia poprawkowe

Jeżeli student nie uzyska wystarczającej liczby punktów i otrzyma ocenę niedostateczną ma prawo do dwóch poprawek w ciągu roku. Pierwsza poprawa odbędzie się w sesji zimowej, a druga w sesji poprawkowej letniej.

Inne

  • Wszelkie pytania, wątpliwości można rozwiązywać osobiście w czasie konsultacji lub drogą elektroniczną.
  • Proszę pamiętać, że pomimo tego, ze korespondencja jest elektroniczna ciągle ma charakter formalny. Proszę zatem przestrzegać zasad pisania pism oficjalnych. Zaczynać list od powitania, kończyć formą grzecznościową i podpisywać się imieniem i nazwiskiem.