SO/LS/LSdod

From WikiZMSI

< SO | LS

Spis treści

Tworzenie pliku z zawartością tekstową np. html

 • Skrypt ma utworzyć plik index.html zawierający treść:
<html>
<head>
 <title>
  The title of your page
  </title>
</head>
<body>
  Your page content goes here.
</body>
</html>
 • Rozwiązanie 1 skrypt sysinfo_page:
#!/bin/bash
# sysinfo_page - A script to produce an html file

echo "<html>"
echo "<head>"
echo " <title>"
echo " The title of your page"
echo " </title>"
echo "</head>"
echo ""
echo "<body>"
echo " Your page content goes here."
echo "</body>"
echo "</html>"

uruchomienie: sysinfo_page > sysinfo_page.html

 • Rozwiązanie 2:
#!/bin/bash
# sysinfo_page - A script to produce an HTML file

echo "<html>
 <head>
  <title>
  The title of your page
  </title>
 </head>
 
 <body>
  Your page content goes here.
 </body>
</html>"
 • Rozwiązanie 3
#!/bin/bash
# sysinfo_page - A script to produce an HTML file

cat << _EOF_
<html>
<head>
  <title>
  The title of your page
  </title>
</head>

<body>
  Your page content goes here.
</body>
</html>
_EOF_
 • Zamienić znak << na <<- i zobaczyć jaka jest różnica.

Zmienne

 • Kontener dla wartości wykorzystywany wielokrotnie
 • Utwórz skrypt sysinfo_page:
#!/bin/bash
# sysinfo_page - A script to produce an HTML file

cat <<- _EOF_
  <html>
  <head>
    <title>
    My System Information
    </title>
  </head>

  <body>
 <h 1>My System Information</h1 >
  </body>
  </html>
_EOF_
   
 • Zadanie do ostatniej wersji programu sysinfo_page dodaj zmienną
title="My System Information"

i zmień w kodzie w odpowiednim miejscu (2 miejsca) na

 $title

W przypadku skryptu stworzyliśmy zmienną zwaną "title" i umieściliśmy w pamięci frazę "My System Information". Wewnątrz tego skryptu, który zawiera HTML, używamy "$title" do powiedzenia powłoce, aby wykonała interpretację parametrów i zamieniła nazwę zmiennej na zawartość zmiennej.

 • Zmienne środowiska - sprawdź jakie są poleceniem
printenv
 • Utwórz skrypt
#!/bin/bash
# sysinfo_page - A script to produce an HTML file

title="System Information for"

cat <<- _EOF_
  <html>
  <head>
    <title>
    $title $HOSTNAME
    </title>
  </head>

  <body>
  <h 1>$title $HOSTNAME</h1>
  </body>
  </html>
_EOF_


zmienne

Zmodyfikuj swój kod by użyć definicji stałych

Funkcje w powłoce

 • Przeanalizuj kod i powiedz jaka jest składnia funkcji w powłoce
#!/bin/bash

# sysinfo_page - A script to produce an system information HTML file

##### Constants

TITLE="System Information for $HOSTNAME"
RIGHT_NOW=$(date +"%x %r %Z")
TIME_STAMP="Updated on $RIGHT_NOW by $USER"

##### Functions

system_info()
{
  # Temporary function stub
  echo "function system_info"
}


show_uptime()
{
  # Temporary function stub
  echo "function show_uptime"
}

drive_space()
{
  # Temporary function stub
  echo "function drive_space"
}

home_space()
{
  # Temporary function stub
   echo "function home_space"
}


##### Main

cat <<- _EOF_
 <html>
 <head> 
   <title>$TITLE</title>
 </head>

 <body>
   <h 1>$TITLE</h1>
   < p>$TIME_STAMP</p>
   $(system_info)
   $(show_uptime)
   $(drive_space) 
   $(home_space)
 </body>
 </html>
_EOF_

Kilka przykładów

 • Zmienić funkcję show_uptime():
show_uptime()
{
  echo "<h 2>System uptime</h2>"
  echo "< pre>"
  uptime
  echo "</pre>"
}
 • Zmienić funkcję drive_space()
drive_space()
{
   echo "<h 2>Filesystem space</h2>"
   echo < pre>"
   df
   echo </pre>
}
 • Zmienić funkcję home_space
home_space()
{
  echo "<h 2>Home directory space by user</h2>"
  echo "< pre>"
  echo "Bytes Directory"
  du -s /home/* | sort -nr
  echo "</pre>"
}
 • Zmienić funkcję system_info
system_info()
{
   echo "<h 2>System release info</h2>"
   echo "< p>Function not yet implemented</p>" 
 }

instrukcja warunkowa

 • popraw funkcję home_space
function home_space
{
  # Only the superuser can get this information

  if [ "$(id -u)" = "0" ]; then
    echo "< h2>Home directory space by user</h2>"
    echo "< pre>"
    echo "Bytes Directory"
      du -s /home/* | sort -nr
    echo "</pre>"
  fi 
}  # end of home_space